V nedeľu 25.3. 2017 sa v Banskej Bystrici v priestoroch zboru na Kollárovej ulici stretol na svojom dvanástom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi Peter Čík otvoril biblické texty Jer 10,10 a Ján 14,6. Pravda nie je informácia, ale osoba. Nemôže byť oddelená od cesty, rastu a reálneho života. Potrebujeme prehĺbiť službu blížnym, potrebujeme sa pravdou nechať zasiahnuť hlboko v našom vnútri. Pravdu nemôžeme ovládať, môžeme sa však stať jej služobníkmi. Našou úlohou je žiť autenticky, hodnoverne, zrozumiteľne a takto pravdu aktualizovať vo svojich životoch.

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern v súvislosti s politickou situáciou v štáte zdôraznil, že je potrebné, aby cirkev zostala apolitická. Našim poslaním v týchto otázkach je sústrediť sa na oblasť morálky a etiky. Ako kresťania máme pravdivým životom brániť rozkladu spoločnosti. Z Biblie vieme, že napr. Ježiš, Ester i Daniel v krízových politických situáciách zintenzívnili svoje modlitebné úsilie. Niet lepšej cesty, ako požiadať Kráľa vesmíru o veci, ktoré dokáže urobiť iba ON a konať či nekonať iba na základe Jeho réžie. Využívajme túto možnosť. Pokiaľ je nutné sa aj verejne vyjadrovať k spoločenským otázkam, cirkev to robí prostredníctvom oddelenia náboženskej slobody.

Tajomník Česko-Slovenskej únie Peter Čík informoval o tom, že oddelenia a ich financovanie bolo presunuté z Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa na jej jednotlivé združenia. Únia bude finančne podporovať konkrétne projekty cirkvi, jej oddelení a inštitúcií. Mottom blížiacej sa konferencie Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa je: „Žijeme nádejou“. Víziou cirkvi je zharmonizovať cyklus konferencií Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa a jej združení na rovnakú periódu.

Členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa prijali tzv. „Smernicu o rečníkoch vo zboroch a skupinách SZ CASD“, ktorá upravuje kompetencie a zodpovednosti v tejto oblasti.

Čo sa týka organizačných a personálnych otázok, výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa zobral na vedomie ukončenie pracovného pomeru Ferdinanda Vargu k 31.1.2018 z dôvodu jeho výpovede, ako aj ukončenie pracovného pomeru Michala Fuliera k 28.2.2018 dohodou, z dôvodu jeho presťahovania do zahraničia za účelom štúdia. V súvislosti s tým výbor Slovenského združenia CASD kooptoval kazateľa Milenka Vučetića za svojho člena na uvoľnené miesto po kazateľovi Michalovi Fulierovi, zástupcovi kazateľov obvodu „ZÁPAD“.

Výbor SZ CASD odsúhlasil návrh na zrušenie zboru Slovenské Ďarmoty a jeho zostávajúcich členov zaradil medzi členov zboru v Lučenci. Na základe žiadostí skupín Nitra 1, Sereď a Piešťany, zmenil ich štatút na zbory. Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa rozhodol, že od leta roku 2018 prevezme zodpovednosť za zbory Michalovce, Blatné Remety a Rankovce neordinovaný kazateľ Jaroslav Bielik. Jeho ordinovaným kazateľom bude kazateľ Stanislav Byrtus.

Výbor SZ CASD poveril komisiu v zložení Bohumil Kern, Daniel Márföldi, Stanislav Bielik, Jozef Pist, Jozef Kučera a Bartolomej Turták, aby sa stretli so zborovým výborom zboru v osade Rakúsy a spoločne hľadali  možnosti zlepšenia vzťahov a spolupráce v tomto zbore  ako aj podmienky dobudovania rozostavaného komunitného centra a budovy zboru.

Vedúci oddelenia misie a mládeže František Kolesár predstavil plán prípravy Týždňa duchovnej obnovy, ktorý sa uskutoční od 29.7. do 5.8. 2018 v Sátoraljaújhely v rekreačnom stredisku Várhegy Üdülő tak, ako v rokoch 2016 a 2017.

V sekcii hospodárskych otázok výbor potvrdil svoj súhlas s kúpou budovy pre zbor Púchov. Hospodár Slovenského združenia Stanislav Bielik informoval o priebehu rekonštrukčných prác a zámere priestory odovzdať do užívania do začiatku leta tohto roku. Napokon výbor Slovenského združenia CASD splnomocnil hospodára Stanislava Bielika podniknúť potrebné kroky k začatiu procesov smerujúcich k predaju služobných bytov, ktoré v súčasnosti cirkev nevyužíva v Bratislave, v Košiciach a v Prievidzi.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Banskej Bystrici za poskytnutie priestorov i občerstvenia. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi