V nedeľu 16.9. 2018 sa v Rómskej osade Rakúsy stretol na svojom štrnástom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v novo skolaudovanej budove miestnej modlitebne. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík otvoril záverečnú časť Ježišovho kázania na vrchu u Mat 7,13-23. Poukázal na tri sitá, ktorými vykúpení prechádzajú. Prvým sitom je úzka či široká brána a cesta. Druhým sú falošní proroci, prichádzajúci ako vlci  v ovčom rúchu. Doktrinálne sú v poriadku, ale ich ovocie života je katastrofálne. Tretím sitom sú falošní proroci číslo 2. Ich ovocie je akoby v poriadku, ale doktrinálne sú bezzákonnými. Sú úprimní, aktívni, ale nekonajú vôľu svojho Otca. Riešením a výzvou pre Božích nasledovníkov je postaviť dom na skale, teda na Ježišovi Kristovi.

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern pripomenul členom výboru víziu konferencie delegátov z roku 2015. Podporil myšlienku začlenenia každého člena cirkvi do fungujúcej skupinky. Máme radosť z tých zborov, ktoré si víziu zobrali za svoju a dôsledne ho napĺňajú. Modlíme sa za tie zbory, ktorým sa to ešte nepodarilo a sú stále iba na začiatku. Členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa následne diskutovali o plnení vízie na jednotlivých zboroch cirkvi na Slovensku a ukončili rozpravu na danú tematiku spoločnou modlitebnou chvíľkou.

Predseda Česko-Slovenskej únie Mikuláš Pavlík informoval o tom, že predaj budovy bývalého Teologického semináru v Sázave sa zatiaľ stále neuskutočnil a pravdepodobne bude musieť konečné slovo o využití objektu povedať až konferencia delegátov Česko-Slovenskej únie cirkvi v roku 2019.

Členovia výboru Slovenského združenia CASD sa oboznámili s niektorými zmenami v harmonograme prípravy a s termínmi súvisiacimi s organizovaním konferencií Česko-Slovenskej únie, Slovenského združenia i sesterských združení Cirkvi adventistov siedmeho dňa v prvej polovici roku 2019. Tajomník Slovenského združenia Daniel Márföldi informoval členov výboru so stanoveným počtom delegátov z kazateľských oblastí resp. konkrétnych zborov SZ CASD vo vzťahu k obidvom konferenciám

Výbor SZ CASD na základe nových skutočností a potrieb cirkvi revokoval svoje rozhodnutie obsadiť zbory Michalovce, Blatné Remety a Rankovce kazateľom Jaroslavom Bielikom. Kazateľom v regióne zostáva Stanislav Byrtus a Jaroslav Bielik bude naďalej slúžiť v podtatranskom regióne.

Hospodár Slovenského združenia Stanislav Bielik informoval o tom, že budova zboru v Rómskej osade Rakúsy bola úspešne skolaudovaná. Ordinovaný kazateľ Jozef Pist oboznámil členov výboru s tým, že po vzájomnej dohode sa prerozdelili zodpovednosti medzi kazateľmi v podtatranských zboroch tak, aby počas každého týždňa prebiehali v objekte i v osade podporné a evanjelizačné programy. Výbory všetkých podtatranských zborov urobia všetko preto, aby členovia ich zborov pri realizácii týchto zámerov boli čo najúčinnejšie zapojení.

V sekcii hospodárskych otázok výbor poveril hospodára Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Stanislava Bielika koordináciou opráv zborových domov v Liptovskom Hrádku, v Revúcej, v Rožňave,  v Spišskej Novej Vsi a v Bánovciach nad Bebravou čerpaním z tzv. Fondu opráv pre zbory.

Hospodár združenia informoval o tom, že audítori upozornili na niektoré formálne nedostatky, ktoré bude nutné riešiť. Správa audítora bude prerokovaná výborom SZ CASD na ďalších rokovaniach s tým, že VSZ bude hľadať riešenia otázok, na ktoré sme boli upozornení.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Rakúsoch za poskytnutie priestorov a zabezpečenie stravovania. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Po skončení rokovania sa členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa stretli s predstaviteľmi miestneho zboru k spoločným modlitbám a rozhovorom. Božím slovom poslúžili predseda Československej únie cirkvi Mikuláš Pavlík a predseda Slovenského združenia Bohumil Kern. Obaja položili dôraz na využitie novej budovy ako domu Božieho pre celú osadu, nielen pre členov spoločenstva.

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi