V nedeľu 3.6. 2018 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom trinástom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Hospodár Česko-Slovenskej únie cirkvi Marek Škrla otvoril otázku zodpovednosti za jej smerovanie. Upozornil, že vlastníkom všetkého je sám Hospodin tak, ako to hovoria texty Písma v Žalme 47,8: „…Boh je Kráľom celej zeme…“ a Lev 25,23: „…zem je moja…“ Božie Slovo jasne zdôrazňuje, že my všetci sme Božím vlastníctvom. Môžeme sa Mu vnoriť do náruče, Jemu na nás záleží! Sme pre Neho vzácni a nemusíme sa o cirkev strachovať. Môžeme toto bremeno vložiť na Neho.

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern upozornil na nebezpečenstvá, ktoré cirkvi hrozia rafinovanou formou vtierajúceho sa bludného učenia. Je potrebné si ujasniť, že v akej dobe žijeme. Musíme rozlišovať poslednú dobu od posledných dní. Tragédiou je smerovať výroky Písma týkajúce sa eschatologickej krízy tesne pred ukončením dejín a uplatňovať ich v dnešnej dobe. Informácie o posledných udalostiach nás nepripravia na poslednú krízu pred druhým príchodom Ježiša Krista. Potrebujeme opäť realizovať večné evanjelium a začať jeho prežívanie a zvestovanie úplne od začiatku. Nemôžeme vyschnúť ako vrchy Gilboe a ustrnúť na kŕčovitom zdôrazňovaní dodržiavania prikázaní založenom na výkone a vzájomnom porovnávaní, zabudnúc na posolstvo o Božej láske a milosti či na dôležitosť budovania vzťahov. Musíme sa zbaviť ducha kritiky „žalobcu svojich bratov“. Aj vízia konferencie v roku 2015 o napredovaní cirkvi prostredníctvom malých skupiniek je v zákryte s touto výzvou a je dôležité ju neustále naplňovať.

Hospodár Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa Marek Škrla informoval o tom, že cirkev aktívne rieši problematiku GDPR (zákon EU o ochrane osobných údajov). Cirkev môže toto nariadenie využiť aj pozitívne. Nemali by sme začať o niektorých veciach uvažovať novým spôsobom? Je potrebné si veci utriediť a dať do súvislostí napríklad aj s tým, že našich účastníkov bohoslužby je potrebné viacej chrániť pred neustálym sledovaním kamier pri rôznych prenosoch a záznamoch z bohoslužieb. Znižovanie finančnej záťaže Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho sa dotklo najmä denného Teologického seminára v Sázave, ktorý v súčasnej dobe pracuje už druhý rok v diaľkovej podobe ako Adventistický teologický inštitút. Ďalšie podobné zmeny sa dotkli aj Mediálneho centra v Prahe ako aj oddelení cirkvi, ktoré sa organizačne presunuli z Československej únie Cirkvi adventistov siedmeho na jednotlivé združenia. 

Štátne orgány v Českej republike nevydali na základe nesúhlasu ochrancov prírody potrebné súhlasy s usporiadaním divízneho Camporee (stretnutie detí) Inter-Európskej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Českej republike. Inter-Európska divízia Cirkvi adventistov siedmeho dňa preto rokuje o inom mieste.

Predseda Slovenského združenia cirkvi Bohumil Kern položil v ďalšom dôraz na plnenie vízie cirkvi, ktorej realizácia sa sleduje na úrovni zborov, oblastí i celého združenia. Dôraz sa jednoznačne presunul z informačnej na vzťahovú evanjelizáciu. Máme radosť z tých zborov, ktoré si vzťahovo-evanjelizačný program JOEL zobrali za svoj a dôsledne ho napĺňajú. Modlíme sa za tie zbory, ktorým sa to ešte nepodarilo a sú stále iba na začiatku.      

Čo sa týka organizačných otázok, výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa schválil založenie skupiny Petržalka, pod materským zborom v Bratislave na Cablkovej ulici a skupiny Dúbravka, pod materským zborom v Bratislave na Ferienčíkovej ulici.

Členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa oboznámili s harmonogramom prípravy a s termínmi súvisiacimi s organizovaním konferencií Česko-Slovenskej únie, Slovenského združenia i sesterských združení Cirkvi adventistov siedmeho dňa v prvej polovici roku 2019.

 Vedúci oddelenia misie a mládeže František Kolesár predstavil program Týždňa duchovnej obnovy, ktorý sa uskutoční od 29.7. do 5.8. 2018 s mottom: „Príchod Kráľa“.

V sekcii hospodárskych otázok výbor vyjadril spokojnosť s realizáciou rekonštrukcie budov zborov v Bánovciach nad Bebravou, v Púchove i v Rankovciach a vyslovil poďakovanie všetkým, ktorí sa obetavo zapojili a zapájajú do stavebných projektov cirkvi a jej zborov. V ďalšom výbor poveril hospodára Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Stanislava Bielika koordináciou opráv zborových domov v Liptovskom Mikuláši, v Revúcej, v Rožňave,  v Spišskej Novej Vsi a vo Fiľakove čerpaním z tzv. Fondu opráv pre zbory.

Následne sa členovia výboru zaoberali problematikou riešenia miesta nového zhromažďovania košického zboru. Jestvujúca budova sa z mnohých dôvodov stáva nevyhovujúcou. Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa poveril svojho hospodára v spolupráci s miestnym zborom hľadať najlepšieho východisko z danej situácie, nevylučujúc žiadnu z ponúkajúcich sa možností.

Hospodár združenia bol poverený aj vypracovaním tzv. Smernice na čerpanie prostriedkov z tzv. Fondu misie pre zbory, ktorého zriadenie výbor schválil na základe odporúčania grémia starších a vedúcich zborov.

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa schválil kúpu osvetľovacej techniky pre svoje akcie, čo sa javí z dlhodobého hľadiska ekonomicky výhodnejšie, ako opakované hradenie jej požičiavania.

Hospodár Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa informoval o dohode medzi Inter-Európskou divíziou Cirkvi adventistov siedmeho dňa a Česko-Slovenskou úniou cirkvi, na základe ktorej sa hospodársky audit jednotlivých združení bude realizovať certifikovanými audítormi v Českej i Slovenskej republike.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi