V nedeľu 27.1.2019 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom šestnástom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v budove miestnej modlitebne. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík otvoril evanjelium podľa Marka: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte v evanjelium.“ (Mar 1,14-15) v uvedenej pasáži hovorí Ježiš zdržanlivo o posledných udalostiach. Keď na otázku posledných dní zavedú jeho učeníci  v 13. kapitole reč,  reakcia Pána Ježiša na otázku ohľadne posledných udalostí je vyjadrená slovami: „Hľaďte, aby vás nikto nezviedol!“ (Mar 13,5) Zvod spočíva v tom, že vymeníme Ježiša Krista za niekoho iného. Najväčší zvod nie je nejaká vieroučná odchýlka, ale odklon od Ježiša Krista! Podľa textu Písma začína Ježiš následne hovoriť v zápore: „Nestrachujte sa! Majte sa na pozore! Neverte!“ Apeluje na rozum. V závere Markovho evanjelia hovorí: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu!“ (Mar 16,15) Na začiatku evanjelia vydávajú o Ježišovi svedectvo prorok Izaiáš, Ján Krstiteľ a Nebeský Otec. Na konci evanjelia sú k tom vyzvaní aj Ježišovi učeníci, teda aj my. Naplňujeme toto poverenie?

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern poukázal v evanjeliách na Ježišovu jasnú predpoveď o tom, že sa objavia falošní proroci, pred ktorými Ježiš varuje. V ďalšom citoval závažné posolstvo zakladateľky Cirkvi adventistov siedmeho dňa E. G. Whiteovej z 9. zväzku jej svedectiev: „Chceme udržať zásadu, že nemá dôjsť ku zrúteniu systému organizácie a poriadku, ktorý bol vybudovaný múdrou, starostlivou prácou. Nesmie sa ustúpiť rozvratným živlom, ktoré si v tejto dobe prajú riadiť prácu. Niektorí razili myšlienku, že ako sa približujeme ku skonaniu vekov, bude každé Božie dieťa jednať nezávisle na akejkoľvek náboženskej organizácii. Dostala som však od Pána ponaučenie, že pri tomto diele neexistuje nič takého, ako je nezávislosť jednotlivca. Všetky nebeské hviezdy sú podrobené zákonu, navzájom sa ovplyvňujú, aby plnili Božiu vôľu; svoju spoločnú poslušnosť podriaďujú zákonu, ktorý riadi ich činnosť. A aby sa Božie dielo vyvíjalo zdravo a spoľahlivo ďalej, musí Jeho ľud držať pohromade” (9T 2 str. 57, 258)” „Tie najväčšie víťazstvá vybojované pre Boha nie sú výsledkom namáhavej argumentácie, dostatku zariadení, širokého vplyvu, alebo hojnosti prostriedkov. Sú získané v audienčnej sieni Boha, keď sa vrúcna, trápiaca sa viera ľudí zachytí silného ramena moci.“ (GW, str. 259) Členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho ukončili oba príhovory spoločnou modlitebnou chvíľkou.

Predseda Česko-Slovenskej únie Mikuláš Pavlík informoval o tom, že Euro-Ázijská divízia požiadala Česko-Slovenskú úniu Cirkvi adventistov siedmeho dňa, aby mohli mať svoje rokovania v areáli cirkvi na Sázave. Ďalej pripomenul, že organizácia Amazing Fact´s pod vedením Daga Batchelora sa zmenila z podpornej organizácie na nezávislú..

V ďalšom členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa podporili projekt na podporu Oddelenia knižnej evanjelizácie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa z prostriedkov Inter-Európskej divízie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, ktorý postúpili ku konečnej úprave výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Okrem toho schválili aj podporu pre účastníkov divízneho Camporee v Portugalsku, o ktorú požiadalo Oddelenie klubu Pathfinder Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

Čo sa týka konferencie delegátov Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa, členovia výboru, podľa rokovacieho poriadku upresňovali kľúč, ktorým budú slovenskí delegáti nominovaní do jednotlivých pracovných výborov. Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa ďalej prerokoval jednak námety zo zborov Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa a potom aj návrhy od sesterských združení, teda výborov Moravsko-Sliezskeho združenia a Českého združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa ohľadne ich zaradenia medzi body agendy pracovného rokovania konferencie.

Ohľadne konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa výbor Slovenského združenia oboznámil s menami delegátov a náhradníkov, ktoré zbory nanominovali. Ostatné záležitosti týkajúce sa konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa budú prerokované dňa 24.2.2019 na poslednom stretnutí členov výboru končiaceho sa konferenčného obdobia.

Výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho v ďalšom odhlasoval administratívne zmeny týkajúce sa preradenia skupiny Markuška spod zboru Revúca pod zbor Rožňava a skupiny Nitra 2 spod zboru Levice pod zbor Nitra 1.

Ohľadne „Teologickej konferencie o ospravedlnení z viery“ boli členovia výboru oboznámení tým, že dekan teologickej fakulty Andrewsovej univerzity Cirkvi adventistov siedmeho dňa v USA, brat ThDr. Jiří Moskala PhD. bude hovoriť vo svojich dopoludňajších prednáškach aj o nebezpečenstve nebiblickej tzv. „teológie poslednej generácie“ spojenej s nebiblickým učením tzv. „perfekcionizmu“. Bratia István Stramszki M.A. a János Cserbik B.A. z Maďarska sa vo svojom spoločnom odpoludňajšom príhovore s účastníkmi konferencie podelia o svoje bolestné precitnutie a následnú cestu z odštiepeneckej organizácie KERAK (Kresťanské adventné spoločenstvo) do Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Obaja boli tajomníkmi a potom aj predsedami spomínanej organizácie, ktorej pravú tvár poznajú nie z rozprávania a zvonka, ale z vlastnej skúsenosti a zvnútra. 

V sekcii hospodárskych otázok sa výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa zaoberal otázkou právnej subjektivity zborov a podporil myšlienku jednej právnej subjektivity cirkvi.

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi