V nedeľu 15.9.2019 sa v Banskej Bystrici stretol na svojom druhom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho (CASD) dňa v budove modlitebne na Kollárovej ulici.

Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár prítomných členov výboru privítal a vyzval prítomných ku zdieľaniu sa a k spoločným modlitbám.

Hospodár Česko-Slovenskej únie (ČSU) Marek Škrla informoval o tom, že jednotlivé oddelenia cirkvi prechádzajú do kompetencie troch združení. V kompetencii ČSU zostáva Kazateľské oddelenie, Oddelenie výchovy, Oddelenie Pathfinder,  inštitúcie v ČR i SR a tzv. Finančná komisia ČSU. Pri ČSU existuje aj tzv. Fond vzdelávania, ktorý slúži k pokrytiu časti nákladov na študentov Adventistického teologického inštitútu ČSU (ATI), školení nekazateľov a zahraničných stáží. Areál na Sázave zatiaľ zostáva v majetku cirkvi, ktorá bude v budúcnosti hľadať optimálne riešenie k jeho využitiu, predaju či prenájmu.

V súvislosti s prerokovávanou agendou Výbor SZ CASD reflektoval letné aktivity cirkvi ako Seminár knižných evanjelistov, Letné tábory Zdravia, Mladí pre Krista (YFJ), Týždeň duchovnej obnovy (TDO) a Camporee detí v Portugalsku. Členovia VSZ vyjadrili poďakovanie všetkým zainteresovaným za dobrú prípravu a realizáciu.

V ďalšom VSZ CASD prijal dokumenty s názvami Princípy fungovania VSZ a Pracovná náplň okrskového kazateľa.

Ohľadne personálnych rozhodnutí výbor zvolil vedúcich oddelení SZ CASD: Kazateľské oddelenie – František Kolesár; Oddelenie mládeže – Marek Majtán-Černák; Oddelenie misie – František Kolesár; Oddelenie výchovy a vzdelávania – Jozef Kučera;  Oddelenie Strediska korešpondenčných kurzov – František Kolesár; Oddelenie zdravia – Jaromír Novota; Oddelenie detí a Pathfinder – Ján Šolc; Oddelenie komunikácie – Daniel Márföldi; Oddelenie kresťanského domova a služby žien – Daniel Márföldi; Oddelenie sobotnej školy – Pavel Moudrý; Oddelenie Shepherdess (Pastierka) – Ivana Márföldiová; Oddelenie detskej sobotnej školy – Lýdia Grešová; Oddelenie knižnej evanjelizácie – Rastislav Špalek; Oddelenie náboženskej slobody – František Kolesár; Oddelenie sociálnej služby a Tabity – Samuel Ondrušek; Oddelenie správcovstva – Samuel Ondrušek; Oddelenie kaplánov – Samuel Ondrušek.

Výbor SZ CASD schválil a potvrdil, že ordinovaným kazateľom zborov Trnava, Sereď a Piešťany sa stáva Karol Badinský, kazateľom zborov Bánovce nad Bebravou, Topoľčany a Prievidza zase Martin Homišin pod ordinovaným kazateľom Danielom Komorom. Zbor Rankovce bude mať na starosti ordinovaný kazateľ Rastislav Lacika, zbory Michalovce a Blatné Remety ordinovaný kazateľ Stanislav Byrtus a zbory Prešov a Červenica zase kazateľ Jaroslav Bielik, ktorý bude pomáhať aj v Oddelení detí a Pathfinder. Kazateľ Ján Šolc bude okrem starostlivosti o Oddelenie detí a Pathfinder pracovať aj ako evanjelista v okolí Prešova a zároveň bude ordinovaným kazateľom Jaroslava Bielika. Kazateľ Marek Majtán-Černák bude fungovať ako študentský kazateľ pre bratislavských, ale aj cezpoľných študentov ubytovaných v študentskom pastoračnom centre na Cablkovej ulici v Bratislave a zároveň bude mať na starosti koordináciu činnosti študentského komunitného centra UNIK na Ferienčíkovej ulici. Ako už bolo uvedené, bude aj vedúcim Oddelenia mládeže SZ CASD vrátane študentského hnutia INRIroad. K ordinovanému kazateľovi bratislavských zborov Marekovi Riečanovi nastúpi ako kazateľ v nástupnej praxi Alexej Muráň.

V sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa schválil kúpu a rekonštrukciu služobného bytu v Prievidzi, kúpu služobného bytu v Prešove, rekonštrukciu novonadobudnutej časti budovy zboru v Lučenci, rekonštrukciu strechy oboch znížených častí budovy modlitebne v Banskej Bystrici na Rudlovskej ceste, rekonštrukciu strechy budovy zboru na Tajovského ulici v Košiciach a rekonštrukciu niektorých toaliet a kúpeľní v budove SZ CASD na Cablkovej ulici v Bratislave. Hospodár SZ CASD Samuel Ondrušek informoval o priebehu rekonštrukcie strechy a výstavby bytu nad modlitebňou v Liptovskom Mikuláši po požiari. V ďalšom členovia VSZ schválili rozúčtovanie účtovného zisku z roku 2018 na účty jednotlivých fondov.

V závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Banskej Bystrici na Kollárovej ulici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi