V nedeľu 14.6.2020 sa uskutočnilo piate rokovanie výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Liptovskom Hrádku na pôde budovy miestneho zboru cirkvi.

Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár účastníkov privítal a vyzval ich ku zdieľaniu sa ohľadom obnoveného stretávania sa vo zboroch SZ CASD po uvoľnení väčšiny obmedzení, ktoré pandémia vyvolaná koronavírusom vyvolala. Členovia VSZ CASD hovorili o prejavoch Božej milosti vo svojich životoch i v životoch svojich zborov a skupín. Konštatovali, že účastníci bohoslužieb prežívajú nefalšovanú radosť z opätovného stretávania, uvedomujúc si prednosti osobného spoločenstva jedného s druhým. Predseda SZ CASD otvoril text Biblie Zj 7,15-17 a poukázal na apoštolom Jánom zdôrazňovanú nádej viažucu sa na nové spoločenstvo v novom domove ktorý chystá náš Pán pre svoje deti. Napokon sa členovia VSZ zapojili do spoločnej modlitebnej chvíľky.

Hospodár Česko-Slovenskej únie (ČSU) Marek Škrla informoval o tom, že väčšina kompetencií ohľadom činnosti cirkvi sa presunula a presúva na jej tri združenia. Spoločné výbory a projekty sa organizujú tak, že medzi predmetnými združeniami sa v rámci výbor ČSU CASD volí nejaká osoba z konkrétneho združenia, ktorá sa stáva koordinátorom na únijnej úrovni. V ďalšom konštatoval, že kríza okolo koronavírusu nás naučila, že jedinou istotou je pre nás Hospodin nad nami. Vyjadril vďačnosť za to, že v rámci únie dokážeme fungovať ako jeden celok a tímový duch v spolupráci sa posilňuje.

Predseda SZ CASD František Kolesár vyjadril poďakovanie ČSU CASD za pomoc ohľadom vyriešenia situácie s ADROU Slovensko. Členovia VSZ boli informovaní, že v rámci prijímacích pohovorov na Adventistickom teologickom inštitúte ČSU CASD (ATI ČSU CASD) bol v prvom kole prijatý zo Slovenska Marek Nehyba zo zboru Revúca. Predseda SZ CASD apeloval na členov VSZ CASD, aby vo svojom okolí motivovali budúcich študentov k prihláseniu sa v druhom kole prijímacích pohovorov.

V súvislosti s prerokovávanou agendou Výbor SZ CASD schválil tzv. Smernicu ohľadom hlasovania per rollam pre VSZ CASD a zobral na vedomie tzv. pracovnú verziu Smernice o zneužívaní neplnoletých, o ktorej prebieha diskusia na všetkých úrovniach cirkvi v ČSU CASD.

Predseda SZ CASD informoval členov VSZ o tom, že situácia v ekonomickom oddelení SZ CASD si vyžaduje reštrukturalizáciu celej učtárne a jej softvérového vybavenia vzhľadom na legislatívne procesy, ktoré turbulentná doba so sebou prináša. V súvislosti s tým sa naďalej hľadá aj personálne riešenie obsadenia učtárne, jednak preto, že po lete 2020 plánuje ukončiť svoj pracovný pomer účtovníčka Zuzana Riečanová a jednak preto, že k uvedenému zaviazali SZ CASD aj delegáti poslednej konferencie SZ CASD.

Ohľadom ďalších personálnych otázok boli členovia VSZ CASD informovaní, že vedenie SZ CASD robí všetko preto, aby sa situácia ohľadom chýbajúceho druhého kazateľa v bratislavských zboroch čím skôr vyriešila, nakoľko Alexej Muráň nakoniec do nástupnej praxe  ku kazateľovi Marekovi Riečanovi nenastúpil. Výbor SZ CASD schválil, aby Anton Duran zo zboru Banská Bystrica 1 od 1.9.2020 nastúpil na 50%-ný úväzok do štvorročnej nástupnej kazateľskej praxe ku kazateľovi Filipovi Soósovi.

Predseda SZ CASD František Kolesár informoval o tom, že ohľadom projektu LIGHT Slovensko 2020 pod vedením Jaromíra Novotu, vedúceho Oddelenia zdravia pri SZ CASD, prebieha diskusia o náčrte konceptu celého projektu. Jej výsledkom budú učebné osnovy, ktoré budú výboru SZ CASD predložené na jeho najbližšom rokovaní.

Člen výboru SZ CASD, riaditeľ Maranatha z.s. Praha, Juraj Turóci informoval o tom, že pôvodný projekt YFJ (Youth for Jesus – mladí pre Krista) na území Moravskosliezskeho združenia CASD v Karvinej a Havířove musel byť zrušený kvôli situácii okolo koronavírusu. Z toho dôvodu sa pripravuje náhradný desaťdňový tzv. YFJ Camp 2020 v Haliči, a to v termíne od 17. do 26. júla 2020. Ohľadom náplne bude venovaných 70% času duchovnej investícii do mladých ľudí a 30% službe.

V sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho schválil končený rozpočet rekonštrukcie zboru s nadstavbou bytu po požiari zborovej budovy v Liptovskom Mikuláši, vrátane zvýšených nákladov spojených so znehodnotením interiéru budovy hasením. Hospodár SZ CASD Samuel Ondrušek  oboznámil členov výboru SZ CASD  so situáciou ohľadom projektu novej modlitebne v Košiciach, kde prebehol predaj bytu na Húskovej ulici a kúpa nového objektu vo Vyšnom Opátskom. Finalizuje sa príprava projektovej dokumentácie a prebieha proces predaja jestvujúcej budovy modlitebne na Tajovského ulici. V ďalšom VSZ CASD schválil rekonštrukciu elektroinštalácie a opravu omietok v priľahlých priestoroch budovy modlitebne v Žiline, rekonštrukciu kúrenia v budove zboru vo Vaďovciach, rekonštrukciu sociálneho zariadenia zborového domu v Michalovciach a výmenu bytového jadra kazateľského bytu v Lučenci.

V závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní. Stretnutie bolo ukončené modlitbou tajomníka SZ CASD, Daniela Márföldiho.

Daniel Márföldi, tajomník Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi