V nedeľu 8. decembra 2019 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom treťom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa (CASD) v budove miestnej modlitebne.

Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár prítomných členov výboru privítal a vyzval ich ku zdieľaniu sa nad textom Rim 8,14-17. Členovia VSZ CASD hovorili o prejavoch Božej milosti prostredníctvom Ducha Svätého vo svojich životoch i v životoch svojich zborov a zapojili sa do spoločnej modlitebnej chvíľky.

Predseda Česko-Slovenskej únie (ČSU) Mikuláš Pavlík informoval o tom, že  na vyššie zložky cirkvi postúpená formulácia na zmenu cirkevného poriadku ohľadom sobášov adventistov s neadventistami bude kopírovať presný text odsúhlasený konferenciou delegátov Česko-Slovenskej únie CASD v roku 2016. V ďalšom hovoril o tom, že výbor ČSU CASD potvrdil v pozícii riaditeľa Vydavateľstva Advent-Orion Jána Muntága, v pozícii riaditeľa humanitárnej organizácie ADRA Stanislava Bielika a v pozícii riaditeľa Štúdia Nádej Bronislava Soósa. Ohľadne Štúdia Nádej je Správna rada v procese hľadania nového riaditeľa, ktorý nahradí do dôchodku odchádzajúceho Bronislava Soósa, ktorý túto funkciu bude zastávať iba dovtedy, kým sa nevyrieši jeho nástupca.

Predseda SZ informoval o tom, že sa v konečnom dôsledku nepodarilo obsadiť pozíciu vedúceho Oddelenia diakonie pri SZ CASD. Výbor SZ poveril vedenie SZ CASD a Výbor kazateľského oddelenia pri SZ CASD, aby otvorili diskusiu ohľadne tohto oddelenia, jej náplne a výziev s cirkevnými zbormi na úrovni kazateľov, vedúcich zborov a vedúcich diakonie.

V súvislosti s prerokovávanou agendou výbor SZ schválil, že sa európskeho kongresu knižných evanjelistov v Tore Pellice v Taliansku od 14. do 17. mája v roku 2020 zúčastní 9 knižných evanjelistov na plný čas, riaditeľ Vydavateľstva Advent-Orion a tajomník SZ CASD.

Výbor SZ CASD potvrdil, že Týždeň duchovnej obnovy 2020, sa uskutoční od 26. 7. do 2.8. 2020 v hoteli Sorea Ľubovňa v Starej Ľubovni. Mimoriadna pozornosť bude venovaná zúčastneným deťom pod vedením Jána Šolca a Jaroslava Bielika s cieľom nadchnúť deti pre zapojenie do oddielov Pathfinder. Zúčastnení mládežníci budú mať organizovaný program s jasnou štruktúrou stretnutia pod vedením Mareka Majtána-Černáka. Bol sformovaný prípravný výbor, ktorý pripraví akciu tak, aby čo najlepšie splnila svoj účel. Členmi výboru sú: František Kolesár, Daniel Márföldi, Samuel Ondrušek, Marek Gurka, Daniel Komora, Oliver Popovič, Marek Majtán-Černák, Jaroslav Bielik, Ján Šolc, Jozef Pist, Milenko Vučetić a Marek Kaba. Témou týždňa duchovnej obnovy bude Vedenie Duchom Svätým.

Výbor SZ CASD hovoril aj o tom, ako čo najcitlivejšie uchopiť v súvislostiach dnešnej náročnej doby problematiku sťahovania kazateľov z jedného pôsobiska na druhé tak, aby to bola podľa možnosti čo najmenej  traumatizujúca udalosť pre všetky zúčastnené strany. Výbor konštatoval, že v predmetnej záležitosti je vždy čo zlepšovať a podporil myšlienku, aby všetky zúčastnené strany venovali efektívnej a citlivej komunikácii naďalej primeranú pozornosť.

V ďalšom VSZ CASD prijal Plán akcií SZ CASD na rok 2020, ktorý je k dispozícii na internetových stránkach SZ a zároveň akceptoval aj dokument s názvom Plán tematických sobôt, týždňov a zbierok na rok 2020.

Ohľadne personálnych rozhodnutí výbor zobral na vedomie, že kazateľ Alexej Muráň nenastúpil do nástupnej praxe v bratislavskom regióne od 1.10. 2019 tak, ako sa očakávalo. Uzatvára si totiž svoje doktorandské štúdium v USA a  nastúpi až začiatkom roku 2020.

V sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa prerokoval a schválil Rozpočet SZ CASD na rok 2020. Výbor SZ hovoril aj o rozpočte jednotlivých oddelení cirkvi na rok 2020, ktorý napokon tiež schválil. Výbor konštatoval, že doteraz schválené rekonštrukčné práce na budovách zborov či bytov sa postupne realizujú a finišujú.

Napokon sa výbor SZ CASD oboznámil so situáciou pri hľadaní nového miesta stretávania pre zborové spoločenstvo v Košiciach na Tajovského ulici z dôvodu, že existujúce priestory nespĺňajú požiadavky na činnosť všetkých oddelení a aktivít miestneho zboru a nepomohla by ani nákladná rekonštrukcia. Zámer – pokračovať v rokovaniach s majiteľmi nových potencionálnych priestorov pre uvedený účel (ktorý bol podporený aj členským zhromaždením predmetného zboru) – výbor SZ CASD schválil a poveril vedenie SZ CASD v spolupráci s kazateľom a vedením košického zboru pretaviť ho do rokovaní, ktoré by mohli viesť k jeho pružnej finalizácii i realizácii.

V závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi