V nedeľu 2.6.2019 sa v Poprade stretol na svojom prvom rokovaní novozvolený výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v budove miestnej modlitebne.

Novozvolený predseda výboru Slovenského združenia František Kolesár prítomných členov výboru privítal a poprial im veľa Božieho požehnania pre spoločnú službu v cirkvi.

Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík otvoril biblickú knihu Nehemiášovu. Na základe príbehu, ktorý je v knihe predstavený, poukázal na základné princípy, ktoré Nehemiáš uplatnil pri riešení neutešenej situácie v súvislosti s Božím ľudom. Vedel čo chcel a mal jasnú predstavu o ceste, ktorou bolo potrebné prejsť, aby došlo k náprave. Sám priložil ruku k dielu a osobne sa angažoval. Modlitba a skutky išli u neho ruka v ruke. Keď sa vytvoril proti nemu nepriateľský pakt, nenechal sa odradiť. Podobné princípy je možné vztiahnuť aj na terajšie fungovanie cirkvi či výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Zamyslenie bolo ukončené modlitebnou chvíľkou vďačnosti.

Výbor Slovenského združenia vyjadril poďakovanie predošlému vedeniu a výboru za prácu počas uplynulého obdobia ako aj za pripravenie pracovnej konferencie delegátov. Zároveň vyjadril vďačnosť aj vedeniu Česko-Slovenskej únie za kladný prínos k jej priebehu.

V ďalšom predseda Česko-Slovenskej únie Mikuláš Pavlík informoval o pravidlách a princípoch fungovania, ktoré sa vzťahujú na všetky výbory združení Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Informoval aj o tom, že body z predmetnej konferencie, týkajúce sa ordinácie žien a efektívneho riadenia cirkvi, budú zaradené do agendy rokovania výborov Česko-Slovenskej únie na jej najbližších zasadaniach.

V súvislosti s prerokovávanou agendou výbor poveril vedenie združenia,  aby vízia cirkvi  prijatá delegátmi konferencie bola v spolupráci s kazateľmi konkretizovaná a rozpracovaná detailnejšie pre všetky cirkevné zbory s položením dôrazu na vzdelávanie a motiváciu tých členov cirkvi, ktorí sú ochotní sa do jej realizácie zapojiť.

Ohľadne personálnych rozhodnutí výbor zvolil za okrskových kazateľov Mareka Gurku pre západnú oblasť, Daniela Komoru pre strednú oblasť a Olivera Popoviča pre východnú oblasť. Výbor kazateľského oddelenia Slovenského združenia budú v nasledovnom období tvoriť traja administrátori a traja okrskoví kazatelia združenia. Ďalej výbor zvolil aj finančnú komisiu v zložení Mikuláš Pavlík, František Kolesár, Samuel Ondrušek, Daniel Mudraninec a Lucia Murínová. Za stavebného technika Slovenského združenia bol schválený Emil Bališ.

Rozhodnutia o zmenách vedúcich oddelení či členoch revíznej komisie výbor presunul na svoje septembrové rokovanie. 

V sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa schválil rekonštrukciu strechy po požiari modlitebne v Liptovskom Mikuláši ako aj vybudovanie služobného bytu na poschodí.

V závere predseda združenia František Kolesár poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Poprade za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi