Christian A. Schwartz celé roky pozoroval vyše 5000 cirkevných zborov. Potom napísal: „Keby sa ma niekto spýtal, čo je najdôležitejším faktorom rastu cirkvi, bez váhania by som odpovedal – malé skupiny.“ (Natural Church Development: A Guide to Eight Essential Qualities of Healthy Churches, 996, str. 41)

Jetro povedal Mojžišovi: „Poslúchni moju radu a Boh bude s tebou. Ty zastupuj ľudí pred Bohom a prednes mu ich záležitosti. Budeš ich upozorňovať na ustanovenia a zákony a ukážeš im cestu, po ktorej majú ísť, i skutky, ktoré majú konať. Spomedzi všetkých ľudí si vyhliadni schopných, bohabojných a dôveryhodných mužov, ktorí nenávidia úplatok. Ustanov ich nad nimi za tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov. Oni nech súdia ľud v každom čase. Keď bude niečo zložitejšie, nech to prednesú tebe. Oni budú rozhodovať len o jednoduchších veciach. Uľahči si bremeno, nech ho nesú s tebou. Ak to urobíš, obstojíš aj vtedy, keď ti Boh dá ďalšie príkazy. Tak aj všetok tento ľud príde na svoje miesto v pokoji. (2 Moj 18,19-23)

Ellen Whiteová napísala: „Ten, ktorý sa nemýli, mi ukázal, že máme vynaložiť úsilie a vytvoriť malé skupiny. Ak má zbor veľa členov, nech vytvoria malé skupiny, ktoré budú navštevovať nielen členovia zboru, ale aj neveriaci. Ak sú niekde len dvaja alebo traja, ktorí poznajú pravdu, nech vytvoria skupinu spolupracovníkov. Nech nedovolia, aby niečo narušilo ich spojenie. Nech zostanú pevní v láske a jednote, navzájom sa povzbudzujú a podporujú v napredovaní, aby každý získaval silu a odvahu z pomoci iným.“ (3TT, str. 84)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi