V nedeľu 24.2.2019 sa v Považskej Bystrici stretol na svojom sedemnástom a zároveň aj poslednom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v budove miestnej modlitebne. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík otvoril text Žalmu 32. Nastoľuje dve otázky. Týkajú sa pocitu viny z minulosti a neistoty pri pohľade do budúcnosti. Pohľad do budúcnosti je vo verši 8: „Poučím ťa a ukážem ti cestu, ktorou máš kráčať. Poradím ti a budem ťa mať na očiach.“ Ohľadne viny z minulosti hovorí Žalm o Božom odpustení. Ťažko sa odpúšťa, keď človek svoj hriech popiera. Verš 5: „Vyznal som ti svoj hriech a nezatajil svoju vinu. Povedal som: „Vyznám Hospodinovi svoje priestupky.“ Inými slovami: „Ty si potom odpustil vinu môjho hriechu. Kým som to riešil sám, nešlo to a trpel som. Potom som vyznal a nezastrel som svoju vinu. Potom prišlo odpustenie z Božej strany.“ Aj dnešné symptómy na tele cirkvi je potrebné odstraňovať takýmto spôsobom. Dôležité je, aby každý z nás prežil Božie odpustenie. Prosba „Odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom“ je výzva k tomu, aby sme aj my boli milosrdní. „Miluj blížneho“, v sebe skrýva odpustenie. Text v 1. Ján 2,12: „Píšem vám, deti, lebo pre jeho meno sú vám odpustené hriechy“, vyjadruje istotu, že nám bolo odpustené. Večera Pánova v našich zboroch by mala byť bodkou za našou minulosťou. E.G.Whiteová na konferencii v Minneapolis povedala: „Najväčší problém v cirkvi je sebecké zatvrdnuté JA“. Evanjelium o odpustení potrebujeme prežívať aj my dnes.

Predseda Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa Bohumil Kern rekapituloval obdobie posledných štyroch rokov. Vyznal, že to bolo najťažšie obdobie jeho kazateľskej služby. Aj vďaka kolektívu výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa prežil v cirkvi, že čo znamená: „Keď sú bratia a sestry jednomyseľne spolu“. Vyjadril členom výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa úprimnú vďačnosť za obetavú službu a účasť na stretnutiach výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Citoval slová Žalmu 103: „Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro jeho svätému menu! Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z jeho dobrodení!“ Uznanie a srdečné poďakovanie bolo vyjadrené trom sestrám z výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa aj krásnou kyticou ruží.

Členovia výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho ukončili oba príhovory spoločnou modlitebnou chvíľkou.

Predseda Česko-Slovenskej únie Mikuláš Pavlík informoval o tom, že projekt INRIroad bude na základe rozhodnutia výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa v budúcom období patriť do kompetencie jednotlivých združení pod hlavičkou oddelenia mládeže. V ďalšom zdôraznil, že Česko-Slovenská únia Cirkvi adventistov siedmeho dňa bude v ďalšom období spolupracovať ako s podpornými organizáciami aj s Centrom zdraví Eden či s OS Prameny zdraví. Ohľadne dovzdelávania kazateľov a laikov je na budúce obdobie naplánované vzdelávanie v oblasti misiológie. Stretnutia neprekročia dobu troch týždňov počas roka a celkom sa počíta s obdobím 3 rokov. Po skončení cyklu je možné dosiahnuť aj magisterské vzdelanie po absolvovaní teologických predmetov. Výbor únie prijal rozhodnutie o tom, že sa pre budúce volebné obdobie zníži počet členov výboru Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa na 18 (9 kazateľov a 9 laikov).

Ohľadne konferencie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa výbor Slovenského združenia oboznámil s aktualizáciou Rokovacieho poriadku, určil termíny pre poslanie správ vedúcimi oddelení a inštitúcií, ako aj termín spracovania podkladov pre delegátov konferencie. Napokon venoval najväčší časový priestor prerokovávaniu bodov do agendy konferencie. Tie navrhol samotný výbor, ale aj zbory Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa.

V sekcii hospodárskych otázok výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa rozhodol, aby pred konferenciou delegátov bol vykonaný tzv. „Audit účelnosti vynaložených prostriedkov“. Ako členov komisie na to určenej výbor navrhol Stanislava Bielika, Emila Bališa, Daniela Majdiša a Gabrielu Januškovú..

V závere predseda združenia Bohumil Kern poďakoval všetkým za konštruktívnu a láskavú atmosféru pri rokovaní a poďakoval zboru v Považskej Bystrici za poskytnutie priestorov. Stretnutie bolo ukončené modlitbou.

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi