Štruktúra Cirkvi adventistov siedmeho dňa

Cirkev adventistov siedmeho dňa je celosvetové spoločenstvo kresťanov. Keďže veríme, že náš Pán je Bohom poriadku, chceme aj my ako veriaci ľudia pracovať na budovaní jeho diela spoločne a jednotne. A práve preto sú adventisti po celom svete súčasťou medzinárodnej štruktúry, ktorá nám pomáha žiť v spoločnej viere v Trojjediného Boha. Tak, ako čítame v Biblii o prvých kresťanoch, chceme aj my vzájomne pomáhať jeden druhému a ľuďom v našom okolí. Žiť podľa toho, ako nám to s láskou ukázal a neustále ukazuje Pán Ježiš.

Vedenie svetovej cirkvi zabezpečuje Generálna konferencia, so sídlom v meste Silver Spring, v americkom štáte Maryland. Spravuje pätnásť svetových divízií, nižších organizačných jednotiek CASD. Jednou z troch európskych divízií je aj Euro-Africká divízia, ktorej súčasťou je Česko-Slovenská únia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. V tejto únii sú združené tri združenia: Slovenské, Moravsko-SliezskeČeské. Každé z nich zastrešuje chod jednotlivých zborov, ktoré sa nachádzajú na jeho území. Svetová cirkev je teda tvorená piatimi úrovňami organizačnej štruktúry:

Generálna konferencia > Svetové divízie > Únie > Združenia > Zbory

Vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa:

Bohumil Kern – predseda – štatutárny zástupca, predseda@casd.sk

Daniel Márföldi – tajomník – štatutárny zástupca, tajomnik@casd.sk

Stanislav Bielik – hospodár – štatutárny zástupca, hospodar@casd.sk

František Kolesár – vedúci oddelení mládeže, evanjelizácie a SKK

Vedúci oddelení SZ CASD:

Jozef Plachý – oddelenie detí a Pathfinder; oddelenie detskej sobotnej školy

Bohumil Kern – oddelenie kazateľov; oddelenie náboženskej slobody

Karol Badinský – oddelenie vnútornej misie

Rastislav Špalek – oddelenie knižnej evanjelizácie

Daniel Márföldi – oddelenie komunikácie; oddelenie kresťanského domova

Oliver Popovič – oddelenie Sobotnej školy

Stanislav Bielik – oddelenie kresťanského správcovstva; oddelenie sociálnej služby a Tabita

Jaromír Novota – oddelenie zdravia

Kazatelia SZ CASD:

Karol Badinský

Jaroslav Bielik

Marek Gurka

Martin Homišin

Marek Kaba

Daniel Komora

Jozef Kopilec

Jozef Kučera

Rastislav Lacika

Marek Majtán-Černák

Anna Majtán-Černáková

Pavel Moudrý

Jozef Pist

Jozef Plachý

Oliver Popovič

Marek Riečan

Filip Soós

Ján Šolc

Milan Uhrín

Milenko Vučetič

Zamestnanci SZ CASD:

Slávka Slobodová – sekretárka

Zuzana Riečanová – účtovníčka

Ingrid Kolesárová – Stredisko korešpondenčných kurzov

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi