Telo človeka, ako Boží chrám 15 Ne­viete az­da, že vaše telá sú Kris­tovými úd­mi? Mám teda z Kristových urobiť údy smil­nice? Roz­hod­ne nie! 16 Alebo či ne­viete, že kto sa od­dáva smil­nici, je s ňou jed­no telo? Veď sa aj hovorí: Budú dvaja jed­no telo. 17 Kto sa však od­dáva Pánovi, je s ním jeden Duch. 18 Varuj­te sa smils­tva! Každý hriech, ktorého sa človek do­pus­tí, je mimo tela. Kto však smil­ní, hreší proti vlast­nému telu.19 A vari ne­viete, že ne­pat­ríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás pre­býva a ktorého máte od Boha? 20 Boli ste draho vy­kúpení. Oslavuj­te teda Boha vo svojom tele (1 Kor 6,15-20). Text z prvého listu do Korinstského zboru, ktorý napísal apoštol Pavol, sa opiera o biblické učenie, ktoré tvrdí, že sme boli vykúpení z otroctva hriechu a smrti. Cenu vykúpenia zaplatil za človeka Ježiš Kristus. Jemu patríme a teda patrí mu aj naše telo. Človek so svojim telom nemôže zaobchádzať podľa svojich túžob a vášní.  Je vyzývaný, aby celým svojim životom, a teda aj svojim telom, oslavoval svojho Boha a Záchrancu. Toto Pavlovo vysvetlenie je zvlášť výstrahou pred hriechom smilstva.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi